వ్యక్తిగతీకరించిన పేరు ప్లేట్ / పేరు నెక్లెస్ 

డైమండ్ షెహే నెక్లెస్

అన్నా నెక్లెస్ 

అనంత నెక్లెస్